กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญพร ชัยงาม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศิวกร พิกุลศรี
ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา วงษ์ทองแท้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัสฐนันท์ การไร่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฐสุดา พรรณสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0942919408
อีเมล์ : auimie55@gmail.com

Miss.Belinda Ofren Marquez
ครูต่างชาติ

Miss.Rona Mediodia Achero
ครูต่างชาติ

Mr.Limar Tianga Achero
ครูต่างชาติ

Mr.Stephen Acheampong
ครูต่างชาติ