ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญพร ชัยงาม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศิวกร พิกุลศรี
ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา วงษ์ทองแท้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัสฐนันท์ การไร่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฐสุดา พรรณสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Miss.Belinda Ofren Marquez
ครูต่างชาติ

Miss.Rona Mediodia Achero
ครูต่างชาติ

Mr.Limar Tianga Achero
ครูต่างชาติ

Mr.Stephen Acheampong
ครูต่างชาติ

Miss Aileen Besa Yoga
ครูต่างชาติ