กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภคพร เครือจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชณันนฑญา อังกินันท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2