ปฐมวัย

นางสาวนัคมน สุภิสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสุภาภรณ์ ปาลวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรัฐณัฐอร โพธิ์ธัญวุฒิ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธัญวรัตม์ สาริกา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศศิธร เที่ยงตรง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพักตร์เพ็ญ สินหมู่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริเพ็ญ ไกรยงค์ประสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสมเด็จ เพ็งพุฒ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจิราพัชร นกงาม
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1