กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกรรณิกา จำปาเตี้ย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลธิชา บุบผา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุคนธา กรองกรุด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรพิมล รัตนวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3