ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิตติยา ไชยคำภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางกรรณิกา จำปาเตี้ย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลธิชา บุบผา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุคนธา กรองกรุด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรพิมล รัตนวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3