ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0962758792
อีเมล์ : phimnara.dir@gmail.com