ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน