กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิชยา กาญจนากร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิราภา แก้วสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววันวิสา ทรงมะลิ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายคคนานต์ ฝ่ายอุประ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายพีรพงศ์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3