บุคลากรทางการศึกษา

นางศุภลักษณ์ ปาลวิจิตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกิตติวรรณ แสงประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์รุกข์
นักการภารโรง

นางกัลยา สุขคร้าม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า

นางลำเจียก สาระเนตร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า