กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวโสมลดา ไตรประวัติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพวรรณ คงสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุญดา เนตระชาติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิรายุ ทองม้วน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2