กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิราพร เหลาลาภะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภัทรภร วันชูเพลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายส่องแสง รักชูช่วง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนุชนาฏ รื่นสุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3