กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรวุธ สีนวน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอริยพงษ์ สุวรรณรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3