วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
          เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เน้นทักษะภาษาการสื่อสาร มีทักษะชีวิตและจิตอาสา
นำคุณธรรมและเทคโนโลยี 4.0 ระบบการบริหารจัดการมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างองคาพยบเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 
ปรัชญาโรงเรียน
           สุวิชาโน  ภวํโหติ   "ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ"