กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสกุลดารา ศักดิ์พิทักษ์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุจิตรา รื่นเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1