ภาพกิจกรรม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ได้จัดทำประกาศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,01:02   อ่าน 88 ครั้ง